Inklusion

Hvis det skønnes at kursist har særlige behov i forhold til det faglige og til det sociale afsætter skolen ekstra ressourcer til at følge kursisten.
Forudsætningen for at kursisten kan følge et inklusionstilbud er at der mellem skole og forældre eller hvis kursisten er over 18 år er indgået en skriftelig aftale omkring indhold og omfang.

Konkret vil inklusionstilbudet blive udført ved at der afsættets en ekstra lærer ressource i de tilfælde det fremgår af den aftale der laves mellem skole,elev og evt forældre dog minimum 3 timer pr uge.

Måndelig afholdes et møde for at evaluere forløbet ud fra de punkter der er aftalt.
På baggrund af dette møde aftales der hvilke mål der skal være frem til næste periode

Ved afslutning af forløbet evalueres forløbet.

 

 

Uddrag af loven for efterskoler og fri fagskoler.

LBK nr 785 af 15/06/2015 Gældende

Tilskud til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning

§ 24 a. Staten yder til skoler tilskud til støtte til elever, der er omfattet af § 3 a, til inklusion af disse elever i den almindelige undervisning. Det er en betingelse for at yde tilskud til en skole til inklusion, at antallet af skolens årselever efter stk. 4 er mindst 5. Skolen skal i ledelsesberetningen i årsrapporten

særskilt redegøre for tilskuddenes anvendelse.

Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 ydes med en takst pr. årselev til inklusion efter stk. 4. Taksterne fastsættes på de årlige finanslove. Tilskuddet beregnes ud fra antallet af årselever til inklusion i det skoleår, der slutter i året før finansåret. For nyoprettede skoler beregnes tilskuddet efter stk. 1 ud fra det forventede antal årselever omfattet af § 3 a i finansåret og reguleres ud fra forskellen mellem det forventede og det opnåede årselevtal omfattet af § 3 a i finansåret.

Stk. 3. Det er en betingelse for at yde tilskud til en skole til inklusion, at skolens inklusionstilbud, jf. § 3 a, fremgår af skolens indholdsplan og offentliggøres på skolens hjemmeside, jf. § 17, stk. 2.

Stk. 4. En elev kan indgå i opgørelsen af årselever til tilskud til inklusion, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) Eleven har deltaget i skolens inklusionstilbud, jf. § 3 a.

2) Skolen har udarbejdet en skriftlig plan for inklusion af den pågældende elev, som er underskrevet af skolen samt for elever under 18 år af forældre eller værge og for elever, der er fyldt 18 år, af eleven selv.

3) Skolen har foretaget en systematisk og løbende evaluering af skolens støtte til eleven.

Stk. 5. Stk. 1-4 finder ikke anvendelse for skoler med et samlet særligt undervisningstilbud, jf. § 1, stk. 4.

Stk. 6. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud til inklusion, jf. stk. 1-4, herunder om betingelser for og beregning af tilskud, evaluering af skolens støtte til eleverne og skolens redegørelse for tilskuddenes anvendelse.